ATEX rådgivning til certificering og godkendelse iht. direktivet

STENSBO hjælper dig med ATEX godkendelse til ATEX certificering i henhold til direktivet

Hos STENSBO er vi eksperter i rådgivning til ATEX certificering, hvilket betyder, at vi kan hjælpe dig med en grundig og effektiv proces, når dine områder/produkter skal gennemgå ATEX overensstemmelses vurderinger og evt. certificeres. ATEX står for ATmosphere EXplosible, eller på dansk – eksplosiv atmosfære. Der findes 2 direktiver der vedrører hhv. arbejdsstederne – udstyr og komponenter der anvendes i eksplosionsfarlige områder.
Dette direktiv finder anvendelse på følgende produkter
 • Materiel og sikringssystemer beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
 • Sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici
 • Komponenter, der er beregnet til indbygning i materiel og sikringssystemer
Der anvendes forskellige procedurer afhængige af
 • Materielgruppe
 • Materielkategori
 • Beregnet anvendelse
 • Elektrisk produkter (DS/EN 60079-serie)
 • Ikke-elektriske produkter (DS/EN 80079-serie)
 • Varigheden af den eksplosive atmosfære
 • Sandsynlighed for tændkilder
 • Type af eksplosive atmosfærer fx. gas eller støv
 • Serieproduktion hvor der stilles yderlige krav til kvalitets- og kontrolsystem
 • Produktion af en enkelte produkter (fx max 5-10 stykker)

Disse forskellige parametre medfører forskellige beskyttelsesniveauer og afhængig af disse, stilles der forskellige krav til til typeoverensstemmelse, som i mange tilfælde kan kræve godkendelse (certificering) hos et bemyndiget organ.

Stensbo Engineering har udarbejdet letforståelige procedurer, der systematisk gennemgår kravene i overensstemmelse med ATEX Direktivet og gældende standarder. Stensbo har erfaringen med udførte ATEX overensstemmelsesvurderingsprocedurer , både som selvcertificerende projekter i samarbejde med fabrikanten, og projekter i samarbejde med et bemyndiget organ. I projekterne, er der foretaget risiko- og overensstemmelsesvurdering af produkter og anlæg inden de er markedsført eller taget i brug.

ATex godkendelse i henhold til ATEX 1999/92/EF (Brugerdirektivet)

Minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare der stammer fra eksplosiv atmosfære.
Dette direktiv stiller krav til arbejdsgivere om forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosioner. For at hindre og yde beskyttelse mod eksplosioner, skal arbejdsgiveren træffe tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger på grundlag af følgende generelle principper →
 • Forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller hvis det på grund af aktivitetens særlige art ikke er muligt
  • Undgå antændelse af eksplosive atmosfærer
  • Begrænse de skadelige virkninger af en eksplosion for at sikre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed
  • Sikre at eksplosioner ikke breder sig

Hjælp til udarbejdelse af Eksplosionsdokument/Udvidet APV

Arbejdsgiveren skal udarbejde en ”Eksplosionssikringsdokument” (også kaldt Udvidet APV) hvis der er områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme. Af dette dokument skal følgende fremgå →
 • At eksplosionsrisiciene er blevet kortlagt og vurderet
 • Undersøgelse af evt. gas/støv udslip til omgivelserne
 • Klassificering af de områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, i zoner
 • Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære er mærket med skilte ved deres indgange
 • At de i Direktivets anførte minimumsforskrifter finder anvendelse for de omhandlede områder (zoner)
 • At der er truffet foranstaltninger i anvendelsen og vedligeholdelsen af arbejdssteder og arbejdsudstyr, herunder advarselsanordninger, er sikkerhedsmæssigt forsvarlig
 • At eksplosionssikringsdokumentet er udarbejdet, inden arbejdet påbegyndes
Eksplosionsdokumentet skal revideres, når der foretages væsentlige ændringer, udvidelser eller ombygninger af arbejdsstedet, arbejdsudstyr eller arbejdets tilrettelæggelse, og skal tages op til revision hver 3. år.

Stensbo har proceduren der gør det lettere

Stensbo Engineering har udarbejdet en letforståelig procedure til udformning af eksplosionssikringsdokumentet” (Udvidet APV). Proceduren gennemgår kravene i overensstemmelse med Direktivet. Dette gælder både for nye anlæg, og ældre anlæg, hvor maskiner/komponenter blev taget i brug før direktivet trådte i kraft, og/eller en kombination af både ældre og nyere anlæg.

Kontakt os venligst for nærmere information om ovennævnte direktiver vedrørende ATEX.

Ønsker du mere info om ATEX certificering - godkendelse iht. ATEX direktivet m.m. kan du kontakte os her - eller ringe på tlf. +45 63 40 52 75